• Vikas Astro Gems Pvt. Ltd, Sanskrutik Sankul, Jhansi Rani Square, Sitabuldi, Nagpur, Maharashtra 440012
Rudraksh - Find Various Type in Rudraksha
1 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

2 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

3 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

4 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

5 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

6 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

7 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

8 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

9 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

10 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

11 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

12 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

13 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

14 Mukhi Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

Gauri-Shankar Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

Tri-Chuti Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

Ganesh Rudraksh
★ ★ ★ ★ ☆

" Om nama shivaya"

X